Aluevalvonta

Valvonnan tarve

 • Avoimilla, puomittomilla pysäköintialueilla valvonta on välttämätöntä  pysäköintiehtojen kunnioittamisen ja noudattamisen sekä alueen tariffin mukaisen maksun suorittamisen varmistamiseksi.
 • Jokainen autoilija, joka pysäköi alueellamme ilman voimassa olevaa pysäköintimaksua osoittavaa lipuketta riskeeraa saavansa valvontamaksun.
 • Valvonta on oikeudenmukaista, koska pysäköintiehdot ovat kaikille samat.

Aluevalvojat

 • Valvontaa suorittavat kouluttamamme, yhdenmukaisiin työasuihin pukeutuneet aluevalvojat. Valvonnan lisäksi aluevalvojat toimivat asiakaspalvelijoina opastaen ja neuvoen pysäköintiasiakkaitamme kohteissa eri tilanteissa.

Valvontamaksu

 • Valvontamaksu on vakiomääräinen vahingonkorvaus yhtiöllemme pysäköintimaksun suorittamatta jättämisestä tai maksetun pysäköintiajan ylityksestä tai muun alue-ehdon laiminlyömisestä.
 • Aluevalvoja kirjoittaa valvontamaksun, kiinnittää sen ajoneuvon tuulilasiin ja ottaa tilanteesta valokuvan.
 • Autoilija voi esittää mahdollisen reklamaationsa kirjallisesti valvontamaksu-lomakkeella olevan ohjeen mukaisesti. Reklamaatiossa tulee olla täydellinen vastausosoite (pelkkä puhelinnumero ei riitä). Nopein tapa reklamoida on toimittaa huomautus osoiteeseen www.autoparkki.fi/palaute
 • Kirjoitetuista valvontamaksuista ei ylläpidetä rekisteriä. Kun valvontamaksu on suoritettu hävitetään valvontamaksulomakkeen lisäksi valvontamaksuun mahdollisesti liittyvä kirjeenvaihto ja valokuvat.
 • Valvontamaksu on verotuskäytännössä rinnastettu vahingonkorvaukseen, joten siitä ei suoriteta arvonlisäveroa.

Yksityisoikeudellisen pysäköinnin periaatteet

 • Yksityisen maa-alueen omistajalla, haltijalla tai näiden valtuuttamalla on oikeus päättää oman alueensa käytöstä pysäköintitarkoituksiin ja pysäköinnille asetettavista ehdoista.
 • Yksityisillä maksullisilla pysäköintialueilla pysäköintioperaattori esittää pysäköintiehdot selkeästi opastetauluissa. Autoilija voi ajaessaan pysäköintikohteeseen päättää, solmiiko hän pysäköintioperaattorin kanssa sopimuksen ja pysäköi alueelle vai ajaako hän pois.
 • Pysäköimälla autoilija solmii ns. hiljaisen sopimuksen pysäköintioperaattorin kanssa ja sitoutuu noudattamaan alueelle asetettuja pysäköintiehtoja.
 • Autoilija sitoutuu niin ikään suorittamaan opastetauluissa mainitun (sopimussakkoluonteisen) valvontamaksun ehtojen vastaisesta pysäköimisestä.
 • Valvontamaksun periminen tapahtuu kuten minkä tahansa sopimukseen perustuvan maksun periminen, eli viime kädessä oikeusteitse.
 • Ajoneuvo, joka on pysäköity siten, että siitä voi aiheutua vaaraa tai liikenteen tarpeetonta vaikeutumista,  voidaan viranomaisten toimesta pyytää poistettavaksi alueelta.