Valvontamaksujen perintärekisterin rekisteriseloste

1. REKISTERINPITÄJÄ

AutoParkki Norden Oy, Y-1819487-8
PL 800 
00101 Helsinki

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Nimi: Talous- jan henkilöstöjohtaja Hannele Harinen
Puhelinnumero ja sähköpostiosoite: 0207 907 307 tai post(at)autoparkki.fi

3. REKISTERIN NIMI

Valvontamaksujen perintärekisteri

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Autoparkki Norden Oy ylläpitää valvontamaksujen perintärekisteriä maksamattomien valvontamaksujen perinnän toteuttamiseksi. Rekisterin henkilötietojen käsittely perustuu henkilötietolain 8 §:n 2 kohtaan.

Henkilötietojen käsittely on ulkoistettu Intrum Justitia Oy:lle, joka hoitaa erääntyneisiin valvontamaksuihin liittyvät perintätoimenpiteet.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteri sisältää valvontamaksun numeron, ajoneuvon rekisterinumeron, valokuvia ajoneuvosta, maantieteellisen alueen, jolle auto on pysäköity sekä pysäköinnin päivämäärän.

Edellä mainittujen tietojen lisäksi rekisteri sisältää ajoneuvon omistajaa/haltijaa koskevat nimi- sekä osoite- ja yhteystiedot.

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Ajoneuvoon ja sen pysäköintiin liittyvät tiedot kerätään Autoparkki Nordenin pysäköintialueelle pysäköimisen yhteydessä, siinä tapauksessa, että ajoneuvon kuljettaja ei suorita pysäköinnistä pysäköintimaksua.

Ajoneuvon omistajaan/haltijaan liittyvät henkilötiedot kerätään ajoneuvorekisteristä. Intrum Justitia Oy kerää Liikenteen turvallisuusviraston (Trafi) ylläpitämästä ajoneuvorekisteristä ajoneuvonomistajan/haltijan tiedot niissä tapauksissa, joissa valvontamaksua ei ole maksettu määrätyssä ajassa.

7. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Rekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

8. TIETOJEN SIIRTO EU:n TAI ETA:n ULKOPUOLELLE

Rekisterin tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisterin henkilötietoja säilytetään perinnän toteuttamisen ja reklamaatioiden tekemisen kannalta tarpeellisen ajan. Kun valvontamaksu on suoritettu, tietoja ei enää tarvita, ja ne hävitetään rekisteristä. Tiedot viedään tuhottaviksi hävitettävälle paperimateriaalille tarkoitetuissa lukollisissa astioissa.

Manuaalinen aineisto säilytetään lukollisessa kaapissa toimistossa. Sähköinen aineisto säilytetään yhtiön serverillä salasanalla suojattuna.